Algemene voorwaarden

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes ter zake van de door Action Call Marketing verleende diensten, dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De overeenkomst eindigt één kalendermaand na ontvangst van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever.


2.Betaling van de telefoonservice of telemarketing vindt plaats per maand vooruit. Betaling van de eventuele extra gesprekskosten en andere bijkomende kosten vindt plaats per maand achteraf, tenzij anders overeengekomen.


3.Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,-. Bij niet tijdige betaling is Action Call Marketing voorts gerechtigd tenminste € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen.


4.Action Call Marketing behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.


5.Action Call Marketing kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden tot vergoeding van, schade van welke aard ook, ontstaan aan onder haar beheer gegeven goederen of als gevolg van het niet, niet tijdig of net behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de verleende diensten.


6.Action Call Marketing verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.


7.Action Call Marketing is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Action Call Marketing zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


8.Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtelijke macht in regio Rotterdam. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


9.Action Call Marketing zal gebruik maken van de volgende openingstijden : maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Berichten welke buiten onze openingstijden worden aangenomen, worden uiterlijk de volgende dag voor 10 uur aan u doorgegeven.


10.Alle gesprekken welke buiten onze openingstijden op ons antwoordapparaat komen, worden wel als gesprek doorberekend.


Emmastraat 12
3262 SG Oud-Beijerland
tel.: 0186-623206
Mob: 06-45542514
E-mail: informatie@action-call-marketing.nl
KvK Rotterdam 2477459
Rabobank Oud-Beijerland 109250419
Btw.nr.NL1358.04.735.B01